Dni Wydziałów

Dni Wydziałów to wydarzenie przez poszczególne Wydziałowe Rady Samorządu Studentów. Dni Wydziałów mają na celu integrację studentów poszczególnych Wydziałów poprzez gry i zabawy organizowane przez WRSS przy współpracy z różnymi partnerami. Jest to też najlepszy moment na zaprezentowanie innym Wydziałom swoich dóbr jak i umiejętności pozyskiwanych przez cały rok.

W roku 2016 Dni Wydziałów odbędą się w następujących dniach:

Wydział Architektury:
https://web.facebook.com/wydzial.architektury.pb/

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
https://web.facebook.com/wbiispb/

Wydział Elektryczny:
https://web.facebook.com/wydzialelektryczny/

Wydział Informatyki:
https://web.facebook.com/winforpb/

Wydział Mechaniczny:
https://web.facebook.com/Wydzia%C5%82-Mechaniczny-Politechniki-Bia%C5%82ostockiej-436498109730944

Wydział Zarządzania:
https://web.facebook.com/DniWydzialuZarzadzaniaPb/

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce:
https://web.facebook.com/wydzial.lesny.hajnowka/