Komisja Dydaktyczna

Komisja dydaktyczna  jest organem Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. Została powołana by realizować kluczowe zadania mające na celu poprawę jakości kształcenia  na Uczelni. Do  głównych działań komisji należy:

  1. Uczestniczenie w dostosowaniu Uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego;
  2. Weryfikowanie nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem zasad mających na celu jakość kształcenia na Uczelni;
  3. Śledzenie nowości na polu dydaktyki np. zmian w prawie o szkolnictwie wyższym;
  4. Opracowywanie propozycji mających na celu zwiększenie przydatności studiów w przyszłej pracy zawodowej;
  5. Weryfikowanie programów nauczania pod kątem zgodności efektów kształcenia opisanych dla całego programu z efektami kształcenia opisanymi dla przedmiotów;
  6. Aktywne uczestniczenie w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach;
  7. Dbanie o prawa studenta;
  8. Popularyzacja i promocja ankiet studenckich;