Pomoc socjalna 2015/2016

Informacje o zasadach przyznawania, wnioski, terminy składania podań na poszczególnych Wydziałach:

Wydział Architektury

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Elektryczny

Wydział Informatyki

Wydział Mechaniczny

Wydział Zarządzania

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:
Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów PB: Pomoc materialna dla studentów
Sposobem udokumentowania sytuacji materialnej studenta załącznik nr 8 do „Regulaminu przyznawania pomocy..”

Formy pomocy:
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
·  stypendium socjalne,
·  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
·  stypendium rektora dla najlepszych studentów,
·  zapomoga.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na: ZŁOŻONY PRZEZ STUDENTA WNIOSEK.
Terminy składania wniosków.

Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu w/w świadczeń na więcej niż jednym kierunku – załącznik nr 1

KONTOOSOBISTE STUDENTA:
Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć konto osobiste

Stypendia i zapomogi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U z 2000 r Nr 14 , poz.174 z póź. zmianami).
Pomoc materialna jest przyznawana na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 298, poz 1769), Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej.
Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:
Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów PB: Pomoc materialna dla studentów
Sposobem udokumentowania sytuacji materialnej studenta załącznik nr 8 do „Regulaminu przyznawania pomocy..”

Formy pomocy:
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
·  stypendium socjalne,
·  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
·  stypendium rektora dla najlepszych studentów,
·  zapomoga.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na: ZŁOŻONY PRZEZ STUDENTA WNIOSEK.
Terminy składania wniosków.

Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu w/w świadczeń na więcej niż jednym kierunku – załącznik nr 1

KONTOOSOBISTE STUDENTA:
Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć konto osobiste

Stypendia i zapomogi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U z 2000 r Nr 14 , poz.174 z póź. zmianami).
Pomoc materialna jest przyznawana na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 298, poz 1769), Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej.
Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.